Vedtekter for Lyst Lofoten Badstuforening

Foreningens vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 21.01.2021 i Svolvær, Lofoten.

§1 Navn
1.1 Foreningens navn er Lyst Lofoten Badstuforening med organisasjonsnummer 926 536 869 med tilhørighet i Lofoten.

§2 Formål
2. 1 Foreningens formål er å tilrettelegge for badstue og havsbad hele året, på en måte som sikrer tilgang for allmennheten og ikke ekskluderer. Foreningen skal søke å nå lokalbefolkning så vel som besøkende, skape fellesskap om sunn helårsbading, og god badstukultur.

§3 Medlemskap
3.1 Medlemskap i Badstuforeningen er åpent for alle. Medlemskap gir rabatt på bruk av foreningens badstuer. Medlemmer har tilgang til å leie hele badstuen til medlemspris, kun til private formål. Du må ikke være medlem for å benytte badstuene. Medlemmer tillates ikke bruke badstuen til kommersielle formål.

3.2 Man er medlem når man har betalt medlemskontingenten. Kun medlemmer har tilgang til framforhandlede prisavtaler, og priser finnes til enhver tid oppdatert på nettsiden. Medlemmer som ønsker å avslutte sitt medlemskap, gir styret beskjed om det. Allerede betalte medlemskap blir ikke refundert.

3.3 Alle som bruker badstuene er pliktige i å følge retningslinjene og på beste mulige måte sørge for ansvarlig oversyn av fasilitetene. Feil, skader eller mangler skal meldes til resepsjonen. Skadeverk vil bli politianmeldt, og skadevolder vil få erstatningskrav. Brudd på ordensreglene kan lede til ekskludering fra foreningen.

§4 Årsmøtet
4.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er beslutningsdyktig uansett de fremmøttes antall. Ordinært årsmøte holdes en gang årlig før utgangen av januar.

4.2 Informasjon om tid og sted for årsmøtet skjer ved oppslag på foreningens hjemmeside og nyhetsbrev til medlemmene senest tre uker før årsmøtet.

4.3 Forslag til årsmøtet, inklusive forslag til styremedlemmer og varamedlemmer, sendes styreleder senest en uke før årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet skal være offentliggjort på hjemmesiden senest sju dager før årsmøtet.

4.4 Dagsorden for det ordinære årsmøtet inneholder minst følgende punkter:
a. Styrets beretning
Fremleggelse og godkjenning av regnskap
Innkommende forslag
Fremleggelse av budsjett for det kommende år

b. Valg:
Valg av styreleder og nestleder for en periode på et år
Valg øvrige styremedlemmer for en periode på et år
Valg av varamedlemmer for en periode på et år
Valg av intern økonomiansvarlig blant styremedlemmene for en periode på et år.

c. Eventuelt.

4.5 Stemmeregler
Alle medlemmene som møter på årsmøtet har stemmerett. Valg av styret skjer ved håndsopprekning med mindre 25 fremmøtte krever skriftlig avstemming. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

4.6 Det utarbeides et referat underveis som godkjennes av to styremedlemmer.

§ 5 Ledelsen
5.1 Styret leder foreningen mellom årsmøtene.

5.2 Styret oppretter seg selv. Ved jevnt antall styremedlemmer, har styreleder dobbelt stemmerett.

5.3 Alle foreningens medlemmer er valgbare som medlemmer av styret.

5.4 Varamedlemmene tar over ved et styremedlems langvarige eller permanente forfall.

5.5 Hvis styreleder ikke sitter hele sin valgperiode, overtar nestleder stilling som styreleder.

5.6 Styret kan selv nedsette utvalg

5.7 Styret beslutter og vedlikeholder foreningens regler for samvær.

5.8 Styret kan utnevne æresmedlemmer av foreningen. Som grunn skal det ligge en ekstraordinær innsats for foreningen.

§6 Ekstraordinært årsmøte
6.1 Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret ser det nødvendig eller når minst femti medlemmer krever det ved skriftlig anmodning.

6.2 Den ekstraordinære generalforsamlingen skal finne sted senest en måned etter krav og varsles på foreningens hjemmeside eller nyhetsbrev senest to uker før det holdes.

§7 Økonomi
7.1 Foreningens midler anvendes til foreningens beste, og holdes ansvarlig av generalforsamlingen.

7.2 Styreleder sammen med to styremedlemmer signerer for bruk av penger.

Følgende beslutninger skal godkjennes av årsmøtet:
1 Salg av foreningens aktiva
2 Pantsetting av fast eiendom.

7.3 Regnskapsåret er fra 1.1-31.12

§8 Oppløsning av foreningen

8.1 Beslutning om at foreningen skal oppløses skal tas på 2 følgende generalforsamlinger
med minst 14 dager og høyst 1 måneds mellomrom. Beslutningen om oppløsning må tas med ¾ flertall av de fremmøtte. Den første av de to følgende årsmøter skal være ordinært årsmøte.

8.2 Hvis foreningen oppløses gis dens midler, etter årsmøtets beslutning, til allmennyttige forhold med fokus på havhelse. (Som takk for all den glede det ga foreningen).

Badstubad er sunt, året rundt!

Styreleder: Jannicke Krane
Styremedlem: Jonas Emilsen
Styremedlem: Magnus Struckmeyer
Styremedlem: Frank Hagen
Styremedlem & Kasserer: Carl Höjman
Styremedlem: Brita Staal